Gebruiksvoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring - Gebruiksvoorwaarden

De inhoud van dit platform is door Vlaanderen Circulair/OVAM samengesteld met het doel om ondernemerschap te ondersteunen door ondernemers in contact te brengen met organisaties en begeleiders die vragen beantwoorden of trajectbegeleiding aanbieden.

Het gebruik van CircleAid is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van CircleAid

Vlaanderen Circulair/OVAM besteedt veel aandacht en zorg aan CircleAid en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan Vlaanderen Circulair/OVAM niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Vlaanderen Circulair/OVAM de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere contactinformatie op contact in de voettekst van CircleAid.

Hyperlinks en verwijzingen

Op CircleAid vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. Vlaanderen Circulair/OVAM beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Vlaanderen Circulair/OVAM aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid platform

Op CircleAid vindt u profielen die door derden worden beheerd. Elke begeleider op CircleAid zal zijn portfolio aan ervaringen kunnen weergeven. Vlaanderen Circulair/OVAM wijst elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van dit platform van de hand. De vermelding op CircleAid biedt geen kwaliteitsgarantie.

Vlaanderen Circulair/OVAM en de organisaties, begeleiders en gebruikers op CircleAid gaan een inspanningsverbintenis aan. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid. Vlaanderen Circulair/OVAM is niet verantwoordelijk voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van interacties met andere gebruikers en de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien.

CircleAid verwijdert begeleiders in geval van fraude, maar Vlaanderen Circulair/OVAM komt niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Intellectuele eigendomsrechten

CircleAid is gemaakt door Vlaanderen Circulair/OVAM en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Vlaanderen Circulair/OVAM behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op CircleAid en op de door ons ter beschikking gestelde informatie. Elke profieleigenaar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn profiel en op de ter beschikking gestelde informatie

Niets uit dit platform mag worden overgenomen zonder toestemming van Vlaanderen Circulair/OVAM. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met het Vlaanderen Circulair/OVAM. Klik voor verdere contactinformatie op contact in de voettekst van CircleAid.

U heeft het recht om de informatie op CircleAid te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Klik voor verdere informatie op contact in de navigatiebalk.

De deontologische code

Als gebruiker van CircleAid gaat u akkoord met de richtlijnen en principes die in dit document beschreven worden. Deze richtlijnen creëren de basis voor de relatie die u in alle eerlijkheid en vertrouwen zal opbouwen tot een lonende samenwerking voor beide partijen.

We behouden ons het recht voor om deze gedragscode naar eigen goeddunken te veranderen of te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. Als we dat doen, zullen we de wijzigingen van deze gedragscode op deze pagina opnemen en de datum vermelden waarop deze voorwaarden laatst werden herzien. Uw verder gebruik van CircleAid na een dergelijke wijziging vormt uw acceptatie van de nieuwe gedragscode. Als u niet akkoord gaat met deze of de eventuele toekomstige gedragscode, kunt u geen gebruik maken van CircleAid. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig na te kijken of er wijzigingen zijn in deze gedragscode.

Als deelnemer aan CircleAid gaat u ermee akkoord om:

 • Anderen binnen CircleAid met respect te behandelen.
 • Voldoende tijd en inzet te investeren in de samenwerking.
 • Uzelf eerlijk voor te stellen (geen valse identiteiten of aliassen) en te communiceren op een eerlijke manier.
 • De vertrouwelijkheid binnen de samenwerking te bewaken en alle gevoelige informatie die u verkrijgt strikt vertrouwelijk te behandelen, en ongevraagd geen ideeën, producten of materialen die u door de andere partij worden toevertrouwd, te gebruiken voor uw zakelijke of financiële belangen.
 • De diversiteit van CircleAid te erkennen en de verscheidenheid van culturele normen, overtuigingen, praktijken en waarden te respecteren.

Als vraagsteller binnen CircleAid gaat u ermee akkoord om:
 • Uw vragen en verzoeken voldoende relevant, duidelijk en gedetailleerd in te vullen.
 • Regelmatig en open te communiceren met uw begeleider.
 • De beloofde engagementen ten opzicht van uw begeleider na te komen.

Als begeleider op het matchmaking platform, gaat u akkoord om :
 • Een ethisch, persoonlijk en professioneel gedrag te hanteren tijdens de samenwerking met de vraagsteller.
 • De doelstellingen van uw vraagsteller te ondersteunen.
 • Alleen opdrachten te aanvaarden waarvoor u gekwalificeerd bent door ervaring en competentie.
 • De vraagsteller naar andere begeleiders te verwijzen voor problemen of vragen waarvoor u zelf niet de nodige ervaring en competenties heeft.
 • Mogelijke belangenconflicten onmiddellijk te melden aan de vraagsteller.
 • Alleen de vergoedingen en kosten te vragen die binnen de begeleiding vallen en deze ook duidelijk te vermelden op uw profiel. De conversaties op CircleAid zijn bedoeld om tot een samenwerking te komen en zijn dus steeds gratis.
 • Geen producten of diensten te promoten waarin u een financieel of persoonlijk belang heeft en die buiten de begeleiding vallen.

Deontologische code samengevat: de spelregels

De perfecte match vinden en samen aan uw professionele toekomst bouwen wordt nog makkelijker met deze spelregels.

 1. Omschrijf uw profiel zo gedetailleerd mogelijk: meer informatie betekent meer kans op een match.
 2. Omschrijf uw profiel zo gedetailleerd mogelijk: meer informatie betekent meer kans op een match.
 3. Ga 100% voor jullie engagement: maak tijd voor elkaar en kom afspraken na.
 4. Verwar CircleAid niet met cruise control: uw begeleider helpt u op weg en reikt inzichten aan, maar u hakt de knopen door.
 5. CircleAid is een initiatief van Vlaanderen Circulair en OVAM, met medewerking van Agentschap Innoveren en Ondernemen Het gebruik van CircleAid is volledig gratis, maar de begeleiding die eruit volgt kan betalend zijn.

Laatst aangepast op 17/03/2020